Δευτέρα, 15 Απριλίου 2013

Αυτά τα Greeklish μας αρέσουν…

English - ΑγγλικάHellenic - Ελληνικά
 "Kyrie, «Κύριοι,
"Α plethora of basic and didactic themes peri the Hellenic glossary and lexicon, in  the sphere  of cybernetics will apocalypse with some click, in this cyber canal.Μία πληθώρα βασικών και διδακτικών θεμάτων περί του Ελληνικού γλωσσάριου...
και λεξικού, στην σφαίρα του διαδικτύου θα σας αποκαλυφθεί με μερικά κλικ, σε αυτό το διαδικτυακό κανάλι.
We botanize all the anthology of periodically and spasmodic graphemes and analogue syntaxes in hype – cybernet and alphabetize them, with chronological series.Βοτανολογήσαμε όλη την ανθολογία των περιοδικών και σπασμωδικών γραφημάτων και αναλόγων συντάξεων μέσα από το κυβερνοχώρο και τις αλφαβητίσαμε, με χρονολογική σειρά.
We type these for your optical horizon to criticism with your own the diachronically and ecumenically of Hellenic.Αυτές τυπώνουμε για τον οπτικό σας ορίζοντα για να κριτικάρετε οι ίδιοι την διαχρονικότητα και οικουμενικότητα της Ελληνικής.
In this cybernetic canal will toned with periphrastic trope the authentic, symbiotics and not ephemerals syntheses of charismatic academic  scholars, peri Hellenic glossolalia and their graphological syntaxes.Σε αυτό το διαδικτυακό κανάλι θα τονίσουμε με περιφραστικό τρόπο τις αυθεντικές, συμβιωτικές και μη εφήμερες συνθέσεις των χαρισματικών ακαδημαϊκών μελετητών, περί της Ελληνικής γλωσσολαλιάς και τις γραφολογικές συντάξεις τους.
My prognosis is that, you have an idyllic and parallel a romantic peripatetic, in this our cybernetic zeugma.Η πρόγνωσή μου είναι ότι, θα έχετε έναν ειδυλλιακό και παράλληλα ένα ρομαντικό περίπατο, σε αυτό το διαδικτυακό μας ζεύγμα.
With my euharisties to all of You, Kyrie".Με τις ευχαριστίες μου προς όλους Εσάς, Κύριοι».
http://clubs.pathfinder.gr/greeklish/1251893